Vedtekter

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

§ 1

NAVN

Foreningens navn er Kristiansund Småbåtlag, dets initialer er K.S.B.L. som kan innarbeides i Lagets logo.                                                                                                                       

§ 2

FORMÅL

Lagets formål er generelt å ivareta medlemmenes rettigheter ved bruk av fritidsbåter til ferie og rekreasjon på sjøen, samt arbeide for et aktivt og godt sosialt miljø innen båtsporten, hvor vern av naturen inngår som en viktig del.

§ 3

MEDLEMSKAPET

3.1. Som medlemmer opptas innbyggere av Kristiansund kommune og omegn.

Medlemskapet trer automatisk i kraft når første gangs kontingent er betalt. En forutsetning for et godt medlemskap er aktiv dugnadsinnsats i den grad som er nødvendig, i forhold til Lagets vedtatte aktiviteter. Medlemmer som ikke utfører dugnad etter retningslinjer bestemt av årsmøtet, skal betale en avgift bestemt av årsmøtet.

3.1.2. Båtplasskjøp etter 27.02.2018 blir nedskrevet til Kr. 0.- over en periode på 10 år.  Medlemmer som sier opp sin båtplass kan innen 2 år etter oppsigelse av plassen få tildelt en tilsvarende eller mindre plass som passer for eventuelt ny båt uten å måtte betale ny inngangsbillett. Om medlemmet ønsker større plass, betales mellomlegget fra plassens verdi ved oppsigelse og verdien på den nye plassen. Det forutsettes at medlemskontingent og andre forpliktelser er betalt også i denne 2 års perioden. Båtplassavgift beregnes ut ifra båtplassens bredde og båtens lengde målt med badeplattform / utenbordsmotor, men ikke med baugspyd. Om båten er kortere enn utligger beregnes båtplassavgiften etter utliggers lengde.

3.2. Dersom et medlem faller bort, har nære familiemedlemmer rett til å overta båtplass ved selv å tegne medlemskap i Kristiansund Småbåtlag. Med nære familiemedlemmer menes etterlatte barn og ektefelle/samboer samt foreldre. Retten faller bort etter å ha vært aktivert en gang.

3.3. Medlemmer som ikke har båtplass, eller som ikke søker båtplass, kan være tilsluttet foreningen som støttemedlem. Støttemedlemmet betaler ordinær kontingent, men opparbeider ikke ansiennitet.

3.4. Båteier som har båt i Kristiansund Småbåtlag sine havner, plikter å ha sin båt registrert i godkjent båtregister, samt at båten skal være merket med kjennemerke (reg.nr. navn. etc.)  Ved bytte av båt, plikter båteier uoppfordret å innrapportere båtens nye kjennemerke, lengde og bredde til Kristiansund Småbåtlag ved daglig leder.

3.5. Medlemmer over 70 år og som har vært medlem i de siste 10 årene er fritatt for dugnadsavgift. Støttemedlemmer som er fritatt for dugnadsplikt har ikke rett til oppsett/utsett samt lagring av båt på land i våre havner, med mindre de deltar på dugnad etter gjeldende bestemmelser eller betaler dugnadsavgift, samt betaler den gjeldende sats på oppsett/utsett/lagring av båt. Slik våre øvrige medlemmer gjør.

§ 4

OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAPET

Medlemmet kan når som helst etter eget ønske tre ut av foreningen ved skriftlig melding til Laget. Dersom medlemmet ikke oppfyller sine forpliktelser til Laget ut fra frister gitt av styret, kan styret med 14 dagers varsel si opp vedkommende. Oppsigelsen skal være skriftlig og gjelde fra en bestemt dato. Etter denne dato kan styret fritt disponere medlemmets tildelte fortøyningsplass og annet leiet utstyr. Hvis laget må gå til innskrenkninger på grunn av redusert plassareal o.l. skal ansiennitet i hovedsak følges ved tildeling. Ansiennitet tilståes etter sammenhengende medlemskap. Ansiennitet kan ikke overføres.

Medlemmet plikter å rette seg etter årsmøtets og styrets vedtak, herunder betale vedtatte økonomiske forpliktelser samt å følge de av årsmøtet/styret`s vedtatte havne- og ordensregler.

Manglende betaling av økonomiske forpliktelser skal ved 1. purring medføre et tillegg/ purregebyr på 10 % av forfalt beløp. Dersom skyldig beløp ikke blir betalt, kan styret vedta melding til vedkommende om at beløpet motregnes i innskudd og at medlemskapet anses opphørt dersom oppgjør ikke kommer innen rimelig ny frist.

Medfører brudd på havne- og ordensregler at det oppstår fare for skade på havneanlegg/landområde eller andre båter, kan styret uten forutgående varsel sette i verk tiltak som eksempelvis fjerning av båt fra båtplass/landområde for andelseieren sin regning for å begrense mulige skader på anlegg eller andre båter. Dersom situasjonen tillater det, bør andelseier få varsel med frist til å sette i verk tiltak for egen regning. Kostnader laget blir påført ved direkte utlegg og eventuell dugnadsinnsats ved slike tiltak, faktureres medlemmet. Kravet behandles for øvrig som nevnt i andre avsnitt.

§ 5

EKSKLUSJON

Medlemmer som ved sin adferd opptrer til skade for laget, begår straffbare handlinger mot laget, nekter å rette seg etter påbud fra styret og øvrige tillitsvalgte eller på andre måter vekker anstøt ved sin opptreden, kan av styret ekskluderes fra Laget.

Styrets avgjørelse kan av det ekskluderte medlem ankes inn for et utvalg bestående av ni medlemmer uttrekt ved loddtrekning. Styret foretar loddtrekning, men ingen av styrets medlemmer kan sitte i utvalget. Anken må være styret i hende senest tre uker etter at medlemmet har mottatt skriftlig melding om eksklusjon. Utvalget avgjør eksklusjons- spørsmålet med alminnelig flertall. Eksklusjonen gjøres for minimum tre år, hvor medlemmet også taper sin ansiennitet. Den ekskluderte kan etter utløpt eksklusjonstid ved søknad til styret bli opptatt som medlem på nytt.

§ 6

ÅRSMØTET

6.1. Årsmøtet er Lagets høyeste myndighet.

6.2. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av mars måned påfølgende år. Styret innkaller til årsmøte ved utsendt e-post, oppslag i lagets lokaler, melding på foreningens hjemmeside og facebookside minst 4 – fire – uker før årsmøtet skal finne sted.

6.3 Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest 2 – to – uker før årsmøtet skal finne sted.

6.4. Ved årsmøtets begynnelse velges:

1) Møteleder.

2) Sekretær til å føre møteprotokoll.

3) To medlemmer til å skrive under møteprotokollen.

4) Tre medlemmer til å være tellekorps ved skriftlig avstemning.

6.5. På ordinært årsmøte skal behandles:

1) Styrets beretning om siste arbeidsår.

2) Revidert regnskap for siste kalenderår.

3) Fatte beslutning om anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.

4) Fastsette kontingent og leiepriser for lagets ytelser.

5) Velge styreleder, nestleder, sekretær, to styremedlemmer samt to varamenn til styret

6) Velge to medlemmer til revisorer, samt to varamenn

7) Velge fem medlemmer til festkomité.

8) Velge fire medlemmer til valgkomitè (fortrinnsvis et medlem fra hver havn).

9) Velge andre tillitsvalgte etter forslag fra styret.

10) Fastsette eventuell godtgjørelse til lagets tillitsvalgte.

11) Andre saker som er innkommet i rett tid, jfr. § 6.3.

6.6. Det ordinære årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 15 – femten – medlemmer er til stede. Dersom årsmøtet ikke er beslutningsdyktig innkalles til annen gangs ordinært årsmøte med 14 dagers varslingsfrist. Dette årsmøtet er da beslutningsdyktig uansett antall møtende medlemmer.

For vedtektsendring og oppløsning gjelder reglene under §§ 11 og 13.

6.7. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner dette nødvendig, eller minst 30 – tretti – stemmeberettigede medlemmer krever dette, eller begge revisorene har fremsatt krav om dette. Slike krav skal være skriftlig og underskrevet av de som fremsetter kravet. Kravet stiles til styret. Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte og med samme tidsfrister som for ordinært årsmøte.

6.8. På årsmøtet har hvert medlem en stemme. Medlemmet kan bare stemme ved personlig fremmøte.

6.9 Alle vedtak fattes med alminnelig stemmeflertall når ikke annet er bestemt i disse vedtekter. Ved stemmelikhet under valg, jfr. § 6.5. 5), 6), 7), 8) og 9) skal det foretas loddtrekning.  Ved stemmelikhet i andre saker faller forslaget.

§ 7

STYRET

7.1. Styret består av 5 – fem – medlemmer som velges av årsmøtet for et og to år av gangen.

Leder velges hvert år for et år.

Nestleder og styremedlem 1 og sekretær og styremedlem 2 velges vekselvis for to år.

Likeledes velges hvert år 2 nye varamedlemmer for ett år.

7.2. De nyvalgte styremedlemmers og varamedlemmers funksjonstid begynner umiddelbart etter valget.

7.3. Det holdes minst 3 styremøter hvert år eller så ofte som styreleder finner dette nødvendig, eller når minst to styremedlemmer krever dette. Møtet ledes av leder eller i hans fravær av nestleder. For gyldige styrevedtak kreves at minst halvparten av de tilstedeværende styremedlemmer har stemt for forslaget. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Det føres protokoll over styrets vedtak. Protokollen skal underskrives av samtlige stemmeberettigede deltagere på møtet.

7.4. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styrets faste medlemmer deltar på møtet.

7.5. Varamedlemmer til styret innkalles til samtlige styremøter med tale og forslagsrett, men har ikke stemmerett.

7.6. 1) Styret skal lede Lagets virksomhet i samsvar med gjeldende vedtekter og ivareta medlemmenes og Lagets interesser på beste måte.

2) Avgjøre alle saker som ikke ved vedtekter er tillagt andre organer i Laget.

3) Innkalle til årsmøte.

4) Forberede og gi innstilling til årsmøtet i saker som ikke hører inn under Valgkomiteen jfr. § 6.5. og § 9.

5) Avgi beretning og revidert regnskap til årsmøtet.

6) Foreta innmelding og utmelding av medlemmer i samsvar med §3 og §4.

7) Innkalle til og lede medlemsmøter med vekt på behandling av tema som er av interesse for medlemmene.

8) Igangsette andre aktiviteter som styret måtte finne og tjene Lagets interesser.

7.7 Foreningens signatur: Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

Prokura: Styrets leder alene.

§ 8

REVISOR

8.1. To medlemmer og to varamedlemmer velges av årsmøtet for ett år av gangen til å revidere Lagets regnskap. Revisorene avgir skriftlig revisjonsberetning til årsmøtet.

8.2. Revisorene må ikke være medlemmer av styret og heller ikke være beslektet med noen av styremedlemmene, varamedlemmene eller regnskapsfører.

§ 9

VALGKOMITE

9.1. Valgkomiteen består av 4 – fire – medlemmer som velges av årsmøtet for ett år av gangen. Valgkomiteen velger selv sin leder.

9.2. Valgkomiteen skal fremme forslag på følgende tillitsvalgte:

1) Styremedlemmer, varamedlemmer til styret, leder, nestleder og sekretær i henhold til vedtektene § 6.5.5. jfr. §7.1.

2) To medlemmer og to varamedlemmer til revisorer i henhold til vedtektene § 6.5.6, jfr. § 8.

3) Fem medlemmer til festkomiteen i henhold til vedtektene § 6.5.7. jfr.§10.

§ 10

FESTKOMITE

10.1. Festkomiteen består av fem medlemmer som velges av årsmøtet for ett år av gangen. Festkomiteen velger selv sin leder.

10.2. Festkomiteen skal i samarbeid med styret, og innenfor økonomiske rammer bestemt av styret, arrangere og annonsere medlemsfester og sosiale samvær for Lagets medlemmer og andre innbudte gjester.

§ 11

VEDTEKTSENDRING

11.1. Beslutning om endring i Lagets vedtekter kan bare fattes av årsmøtet.

11.2. Forslag om vedtektsendring må være styret i hende minst 4 – fire- uker før årsmøtet skal avholdes.

11.3. Ved avstemning kreves minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer på årsmøtet for at endringen skal være gyldig. Samtidig må minst 20 – tjue medlemmer være til stede og avgi stemme.

11.4. Dersom vedtektsendringen ikke blir vedtatt grunnet manglende fremmøte, kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. Reglene om 2/3 flertall og minst 20 – tjue – tilstedeværende medlemmer gjelder også under ekstraordinært årsmøte for behandling av vedtektsendring.

Det skal videre gå minst tre måneder mellom ordinær og ekstraordinær årsmøtebehandling av vedtektsendring.

11.5. For endring av § 13 gjelder § 13.5.

§ 12

ÆRESMEDLEMSKAP

Etter begrunnet forslag fra styret kan personer som har ytet en spesiell innsats for Laget utnevnes til æresmedlem av årsmøtet. Æresmedlemmet nyter medlemmets fulle rettigheter i laget og nyter samtidig privilegier som fritak for kontingent og andre leieforhold, her under oppsett og utsett av egen båt. Æresmedlemmet har også gratis adgang til Lagets arrangementer og kan leie festlokalet til redusert pris etter avtale med styret, til festlig samvær for seg selv og sin ektefelle/samboer.

§ 13

ENDRING AV LAGETS EIERSTRUKTUR

13.1. Endring av lagets eierstruktur som kan innebære salg/avhending av Lagets havner med lokalisering og Lagets eiendom med påstående bygninger til private investorer eller andre lag/organisasjoner, kan bare skje på følgende måte:

13.2. Saken må fremmes på årsmøtet som egen sak og vedtas med 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer. Dette vedtak er rådgivende. Når forslaget har fått 2/3 flertall skal styret sende ut skriftlig melding om årsmøtevedtaket til samtlige medlemmer.

Derpå innkalles til ekstraordinært årsmøte ved oppslag i Lagets havner, to ganger utsendt e-post til våre medlemmer og ved melding på Lagets hjemmeside, hvor det i innkallingen fremgår hva som skal behandles.

13.3. Det skal gå minimum 6 måneder mellom de to nevnte årsmøter.                       Det ekstraordinære årsmøtet er bare beslutningsdyktig når minst 120 medlemmer deltar på møtet og 2/3 deler av de fremmøtte medlemmene har stemt for forslaget. Faller forslaget kan det ikke tas opp på nytt før det er gått fem år.

13.4. Reglene i denne paragraf berører dog ikke styrets rett til en gang i fremtiden å selge Lagets ubebygde eiendom på oppsiden av Freiveien, da dette spørsmål skal avgjøres ved alminnelig flertall på det ordinære årsmøtet.

13.5. Denne paragraf kan bare endres ved samme fremgangsmåte som beskrevet under punkt to og tre i denne paragraf.

§ 14

OPPLØSNING AV LAGET

14.1. Dersom medlemsmassen synker til under 25 – tjuefem – betalende medlemmer, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte for behandling av spørsmålet om Lagets fortsatte drift.

14.2. Reglene om innkalling og stemmegivning under § 11 gis tilsvarende anvendelse.

14.3. Bestemmer årsmøtet at Laget skal avvikles, velger årsmøtet et avviklingsstyre på tre medlemmer, hvor den sittende styreleder automatisk blir leder i avviklingsstyret. Avviklingsstyret skal innen 12 måneder selge unna Lagets eiendeler og betale all gjeld Laget må ha opparbeidet.

14.4. Når avviklingsstyret har fullført sitt oppdrag, innkaller dette umiddelbart til ekstraordinært årsmøte med skriftlig underretning til samtlige medlemmer på det tidspunkt avvikling ble bestemt. Frist for innkallingen er her 14 dager. Dette årsmøtet fatter vedtak om anvendelse av gjenværende midler i Laget.

14.5. Midlene som blir igjen etter at Laget er avviklet, kan bare tildeles en organisasjon som driver på humanitært grunnlag og som har sitt virke i tilknytning til det maritime miljø.

HAVNEREGLEMENT for KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

§ 1

Bare medlemmer av Kristiansund Småbåtlag kan tildeles båtplass i Lagets havneanlegg. Båtplassene tildeles i hovedsak etter ansiennitet basert på medlemskapets lengde. Dersom båten har flere eiere, skal alle være medlemmer av K.S.B.L som ligger i våre havner skal ha kjennemerke (reg.nr, navn etc.) Ved bytte av båt, plikter båteier, uoppfordret å innrapportere båtens nye kjennemerke, lengde og bredde til Småbåtlaget.

§ 2

Båtplassene er normalt utstyrt med utliggere. Utliggere skal fra 17.11.2015 være minimum 80% av båtens lengde ved tildeling av ny båtplass og/eller ved oppgradering av eksisterende båtplass hvor lengre utligger kreves. Tilgang til båtplass gis når utligger og innmeldingsavgift, samt kontingent for året er betalt.  Hvert medlem er ansvarlig for skader som vedkommende måtte påføre utliggere og flytebrygge.

Alle kostnader med å redde/ivareta båter som står i fare for å forlise eller har forlist. Herunder også kostnader til bruk av våre egne mannskaper, materialer m.m. skal dekkes av båteier.

Medlemmer som gjentatte ganger ikke har tilfredsstillende tilsyn med sine båter, kan miste retten til medlemskap i Kristiansund Småbåtlag og dermed også miste sin båtplass.

Bruk av rykkdempere på fortøynings tauene er påbudt, og fortøyningene skal være stramme slik at båten ikke jager. Hvis medlemmet ikke bruker båtplassen i perioden 01.10 – 31.04 skal den sikres med at det spennes tau mellom utliggerne.

Det er ikke tillatt å dekke til båten med presenning eller på annen måte øke båtens vindfang, herunder oppslått mesanseil. Ved salg av båt, oppsigelse av båtplass eller utmelding av Laget, refunderes den betalte utliggerandel etter gjeldende regler.

§ 3

Medlemskontingent, avgift for båtplass, opplagsplass og eller andre avgifter skal være innbetalt før sesongen begynner den 1. mai. Båter som står på land, blir ikke sjøsatt før avgift er betalt og opplagsplassen ryddet.

Ved bytte til større eventuelt mindre båtplass, betales mellomlegg som tilsvarer differansen i forhold til gjeldende prisliste. Tilsvarende tilbakebetaling ved overgang til mindre båtplass.

§ 4

Et medlem som unnlater å betale sitt utestående til Laget etter at purring er utsendt, kan av styret sies opp som medlem med hjemmel i vedtektene § 4. Vedkommende mister da sin båtplass og alle øvrige rettigheter i Laget.

§ 5

Det er ikke tillatt med noen form for fremleie av båtplass. Medlemmer som ønsker å bytte plass seg imellom for kortere eller lengre tid skal klarere dette med bryggeansvarlig og plass-tildeler på forhånd. Medlemmer som ønsker å låne bort sin båtplass til besøkende slektninger for kortere perioder på inntil en uke sammenhengende, kan gjøre dette etter først å ha meldt fra til bryggeansvarlig og plass-tildeler. På samme måte skal det umiddelbart meldes fra til bryggeansvarlig og plass-tildeler om salg eller skifte av båt. Medlemmer som ikke har fast båtplass, kan etter avtale med plass-tildeler, leie vinterplass i perioden 1. oktober til 31. mars. Det betales leie for vinterplassen etter gjeldende satser.

§ 6

Medlemmet beholder utliggerplassen i 12 måneder selv om vedkommende av ulike grunner ikke benytter plassen. Det forutsettes at medlemskap og båtplassavgift blir betalt, samt at beløpet som er betalt for utliggerplass ikke blir krevd tilbake. I motsatt fall refunderes for mye innbetalt avgift etter fast tariff og Laget overtar båtplassen. Båtplassen kan aldri være gjenstand for salg, og kan ikke inngå som forhandlingsobjekt mellom kjøper og selger som en del av salget. Midlertidige ledige båtplasser skal avstenges med kjetting av Bryggeformann. Eier av båten må betale ordinær leie for plassen. Dersom medlemmet vil beholde plassen ut over 12 måneder, skal dette umiddelbart meldes til plass tildeler eller styret med skriftlig begrunnet søknad om å få beholde plassen for en ny periode.

§ 7

Plass-tildeler kan foreta omplassering av båtplasser dersom dette er påkrevet av sikkerhetsmessige årsaker eller for å utnytte havneanlegget best mulig samt ivareta medlemmenes bo-messige nærhet til havnen. Alle som ferdes i havneområdene plikter å ferdes hensynsfullt og korrekt. Dette gjelder både på sjøen og på land. Ved ferdsel med båt i havneområdet skal farten maksimalt være 3 knop.

§ 8

Det er ikke tillatt å bruke flytebrygge som opplagsplass for jolle eller annet utstyr. Lagring av slikt utstyr innen Lagets havneområde kan bare skje etter avtale med vedkommende havneansvarlig. Baugspyd, mesanbommer o.l. skal ikke være til hinder for fri ferdsel på flytebryggene.

§ 9

Oppstilling av båter på land kan avtales med ansvarshavende for inntil seks måneder. Forlengelse kan avtales særskilt. Båteier plikter å sjøsette/fjerne båten innen oppstillingstidens utløp. Ved unnlatelse av å etterkomme pålegg om fjerning/sjøsetting, kan styret iverksette tiltak for å få båten fjernet for eiers regning ved hjelp av bl.a. namsmyndighetene. Vedtekter og Havnereglement aksepteres i så måte av medlemmene som særlige tvangsgrunnlag jfr. tvangslovens § 13-2. Det er ikke tillatt å hensette biler/båter/hengere o.l. på Lagets områder uten etter avtale med ansvarshavende.

§ 10

Medlemmene skal delta aktivt i å holde havneområdene ryddige og bringe eget søppel til de utplasserte avfallsdunker. Hvert medlem er ansvarlig for å foreta snømåking på den flytebrygge egen båt ligger fortøyd. Alle medlemmene er etter innkalling fra vedkommende havneansvarlig pliktig til å delta ved dugnadsarbeide på egen bryggerekke.  Manglende oppmøte vil medføre gebyr etter satser fastsatt av årsmøtet. Det er ikke tillatt å kaste fiskeavfall i havneområdene. Sløying og bearbeiding av fisk skal skje utenfor Lagets havneområder.
Spesialavfall som spillolje, kondemnerte batteri og annet spesialavfall leveres av hvert enkelt medlem på godkjent avfallsmottak.

§ 11

Elektrisk strømforsyning er nå mulig på de fleste brygger for bruk til varmeelement, lading av batteri, drift av verktøy under arbeider om bord og eventuelt annet. Dette skal bare skje etter å ha signert avtale med Lagets Daglige leder. Målerstand på strømuttaket skal leses av i fellesskap mellom leietaker og bryggeformann eller daglig leder. Medlemmet har deretter ansvar for alt forbruk på sitt strømuttak og oppfordres derfor til å låse av sitt uttak når det ikke er i bruk. Målerstand blir avlest av bryggeformann til faste tider og faktura blir sendt til leietaker. På de brygger som ennå ikke har strømmålere så kan det skrives en avtale med Lagets Daglige Leder, hvor slik strømforsyning skal stipuleres og forhåndsbetales etter fast tariff. Når medlemmet kjøper strøm vil han få utlevert et skilt om dette som plasseres godt synlig i styrehusvinduet. På havneanlegg hvor det er montert egne strømmålere faller retten til strøm for ladning og verktøydrift bort.

§ 12

Medlemmene plikter å påse at vannkraner ikke står åpne unødvendig, og selv unngå sløsing med vann, da Laget betaler vannavgift etter forbrukt mengde som avleses ved hjelp av vannmåler.

§ 13

Medlemmene skal ta hensyn til hverandres båter. Fortøyninger skal arrangeres slik at de ikke er til hinder for eller representerer fare for andre båter. Dersom båter til andre medlemmer blir påført skade plikter skadevolder å melde dette umiddelbart til daglig leder. Det samme gjelder ved skade på Lagets havneanlegg.

§ 14

Kran, slipp og bryggeansvarlige har myndighet til å pålegge båteiere sikring av båter, både i sjøen og på land.

§ 15

Dette havnereglement ble vedtatt av Styret i Kristiansund Småbåtlag den 16.04.2024 og erstatter alle tidligere Havnereglement for Kristiansund Småbåtlag. Reglementet trer i kraft straks.

Styret i Kristiansund Småbåtlag,